Náležitosti daňového dokladu

Právní úprava daňových dokladů v zákoně o DPH se zásadním způsobem změnila s účinností od 1.1.2013, přesto se v praxi často setkávám s daňovými doklady, které nemají všechny a proto malé připomenutí:

Náležitosti daňového dokladu


Zjednodušený daňový doklad

vystavujeme pro platbu do 10 tisíc Kč.

Od 1.1.2013 jej můžeme použít pro jakékoliv úhrady, tedy i bezhotovostní. I pro splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití. Není možné jej vystavit pro prodej tabákových výrobků (do konce roku 2012 ani pro zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu). Do konce roku 2012 byl jen pro platby v hotovosti, kartou či šekem.
Od 1.1.2013 vystavujeme zjednodušený daňový doklad na základě vlastního rozhodnutí (do konce roku 2012 na žádost odběratele).

Obsahuje:

 • naše jméno a příjmení (či firmu), sídlo či místo podnikání (prodávající)
 • naše DIČ
 • evidenční číslo dokladu
 • rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
 • datum vystavení
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • cenu celkem včetně DPH
 • údaj, zda pro zdanitelné plnění platí základní nebo snížená sazba DPH nebo jde o plnění osvobozené od DPH

Běžný daňový doklad

 • musí mít navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu
 • naše jméno a příjmení (firmu), sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění (kupující). Pokud je to plátce, tak také jeho DIČ
 • vyčíslený základ DPH
 • základní nebo sníženou sazbu DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)
 • výši DPH zaokrouhlenou na koruny nebo na haléře
 • jednotkovou cenu bez DPH
 • případnou slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně

Daňový doklad zaslaný emailem

Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon neřeší. V praxi se faktury zasílají jako příloha e-mailu (hlavně v pdf nebo Excelu), přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis. Nemusí mít ani vlastnoruční podpis dodavatele ani jeho razítko (tyto údaje v současné praxi nemusí obsahovat ani papírové doklady). Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.

Daňový doklad v elektronické podobě

Daňový doklad v elektronické podobě řeší § 26 Zákona o DPH. Zde je třeba souhlas odběratele.

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad nahradil dřívější daňový dobropis a daňový vrubopis. S pomocí opravného daňového dokladu můžeme následně opravit základ DPH, sazbu DPH i výši DPH (viz § 42 Zákona o DPH). Opravný daňový doklad vystavíme do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Pokud jsme nemuseli vystavit daňový doklad, provedeme ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely DPH.
Na opravném daňovém dokladu uvedeme souhrnné rozdíly oproti dokladu, který jsme vydali a obsahoval chyby.

Uchovávání daňových dokladů

Daňové doklady musíme 10 let uchovávat, a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu.

Neplátci DPH

Pokud nejsme plátci DPH, doklady nemusí mít náležitosti jako účetní nebo daňové doklady.

Účetní doklady

Pokud vedeme podvojné účetnictví, naše doklady musí mít náležitosti jako účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví.

Blednutí dokladů

Některé pokladní doklady i faktury časem blednou. Protože mají vydržet pro kontrolu archivovat deset let, je dobré je okopírovat a založit s originálem.

Daňový doklad v režimu přenesené daňové povinnosti

Daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti musel podle § 92a odst. 2 ZDPH ve znění účinném do 31. 12. 2012 obsahovat sazbu daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Tato úprava byla k 1. 1. 2013 zrušena a byla nahrazena obecnou úpravou v § 29 odst. 2 a 3 ZDPH – daňový doklad tedy musí obsahovat text „daň odvede zákazník“, ale nemusí obsahovat sazbu daně.

Generální finanční ředitelství 28. 3. 2013 např. vyjádřilo k tomu, zda daňový doklad obsahující text „daň odvede zákazník“ nemusí být uveden v češtině.


Image 1

Přehled

Přehled výrazů v jiných jazycích.

Řeč Výraz
slovinsky Reverse Charge
bulharsky обратно начисляване
dánsky mvendt betalingspligt
anglicky Reverse charge
francouzsky Autoliquidation
holandsky Btw verlegd
portugalsky Autoliquidação
španělsky inversión del sujeto
pasivo
Řeč Výraz
slovensky prenesenie daňovej povinnosti
estonsky pöördmaksustamine
řecky Αντίστροφη επιβάρυνση
maďarsky fordított adózás
maltsky Inverżjoni tal-ħlas“
polsky odwrotne obciążenie
rumunsky taxare inversă
německy Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

Členění daňovývch dokladů.

Daňové doklady člení zákon o DPH na:

Doklad Sazba DPH
Daňový doklad § 29 a § 29a ZDPH
Zjednodušený daňový doklad § 30 a § 30a ZDPH
Zvláštní daňový doklad – splátkový kalendář § 31 ZDPH
Zvláštní daňový doklad – platební kalendář § 31a ZDPH
Zvláštní daňový doklad – souhrnný daňový doklad § 31b ZDPH
Zvláštní daňový doklad – doklad o použití § 32 ZDPH
Daňový doklad při dovozu § 33 ZDPH
Daňový doklad při vývozu § 33a ZDPH
Opravný daňový doklad § 45 ZDPH
Daňový doklad při provedení opravy výše daně
u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
§ 46 ZDPH